CÔNG NGHỆ LỌC SÓNG HÀI HYBRID - HYBRID ACTIVE POWER FILTER