TÍNH NHANH BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

 

COS PHI HIỆN TẠI                    

COS PHI CẦN ĐẠT                   

CÔNG SUẤT TÁC DỤNG (P)           kWCÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CẦN BÙ (Q)   kVAr

 

 

Home Tin tức chung TÍNH NHANH BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG

NOTHERN REGION OFFICE

Address: No.4 Ngo Quyen st, Ly Thai To ward, Hoan Kiem Dist, Ha Noi city
Mobile: (+84) 925 671 601
Fax: (+84) 02363 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

CENTRAL REGION OFFICE

Address: K11/2 Che Lan Vien st, My An ward, Ngu Hanh Son dist, Da Nang city, Vietnam
Tel: (+84) 02363 958 708
Fax: (+84) 02363 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn

POWERMORE LIMITED COMPANY
Address: K11/2 Che Lan Vien str, My An ward, Ngu Hanh Son dist, Danang city, Vietnam
Mobile: (+84) 925 671 601
Tel: (+84) 2363 958 708
Fax: (+84) 5113 958 709
Email: cuong.h@powermore.vn