IEC 101/104
Master/Slave

IEC 60870-5-101/104 Master/Slave license cho ABB MicroSCADA Pro tới phiên bản 9.4

IEC 101/104
Master/Slave Ext.

IEC 60870-5-101/104 Master/Slave license mở rộng cho ABB MicroSCADA Pro tới phiên bản 9.4

MSPro 9.4
Process I/O

ABB MicroSCADA Pro Process I/O license cho ABB MicroSCADA Pro tới phiên bản 9.4

MSPro 9.4
Process I/O Ext.

ABB MicroSCADA Pro Process I/O license mở rộng cho ABB MicroSCADA Pro tới phiên bản 9.4

Slider

Truyền Thông Ổn Định Tuyệt Đối

Chuyển lên trên