KHÁNG TRUNG TÍNH 110KV TẠI TRẠM 500KV QUẢNG TRẠCH

PowerMore cung cấp và lắp đặt thành công cuộn kháng trung tính 110kV cho trạm 500kV Quảng Trạch, Quảng Bình

KHÁNG TRUNG TÍNH 110KV TẠI TRẠM 500KV QUẢNG TRẠCH
Chuyển lên trên