CUỘN KHÁNG TRUNG ÁP CHO TRẠM BIẾN ÁP 500KV NGHI SƠN

PowerMore hoàn thành cung cấp lắp đặt kháng hạn dòng ngắn mạch trung thế cho trạm 500kV Nghi Sơn

CUỘN KHÁNG TRUNG ÁP CHO TRẠM BIẾN ÁP 500KV NGHI SƠN
Chuyển lên trên